ನೃಪತುಂಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಈ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ 

Separate Advanced Registration Required

1. Conversation with Real Star Upendra and Director R. Chandru

"ನಾನು ನೀನು ವಿಥ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ" 
Saturday, May 23, 2020 10:00 PM (EST)
Registration Link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcO-orDMrGtFe65f3jA60RIcfHzsgH8Pj  

2. Comedy program by Hasya Brahma Gangavathi Pranesh and Team

"ನಗೆ ಹಬ್ಬ"
Sunday, May 24, 2020 11:30 AM (EST)  
Registration Link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fOBPAB9CRFKqC-aoD4eCnA

© 2020 by Nrupathunga Kannada Koota

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon