ಯುಗಾದಿ (ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ) ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಗತವರ್ಷದ ಮೃತಪಾಪವ ಸುಡು, ತೊರೆ;
ಅಪಜಯ ಅವಮಾನಗಳನು ಬಿಡು, ಮರೆ;
ಕಳಚಲಿ ಬೀಳಲಿ ಬಾಳಿನ ಹಳೆಪೊರೆ,
ನವ ವತ್ಸರವನು ಕೂಗಿ ಕರೆ!

- ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು

Ugadi 2020

Wishing you all a happy and a healthy Ugadi. We request that you follow all safety guidelines issued by the authorities to keep our families and community safe. 

© 2020 by Nrupathunga Kannada Koota

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon