top of page

ಆತ್ಮೀಯ ನೃಪತುಂಗ ಸದಸ್ಯರೇ,


ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಈ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.
COVID-19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು CDC ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವವರೆಗೆ ಎನ್‌ಕೆಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದಂತಾದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

Dear NKK Members,


We at Nrupathunga Kannada Koota wish and pray for the well being of you and your loved ones in this time of distress. We request you to adhere to the guidelines suggested/ advocated by local authorities for the well being of our community.
For all the latest updates and guidelines on COVID-19 situation, please follow CDC link:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


While NKK has suspended all events until the situation improves, we want to keep in touch and help each other as a community. Following are some of the local community initiatives and valuable resources you might find useful in this situation

Covid help for Families

Members can find user information on https://www.covidhelpforfamilies.org, a non-profit site to connect help-seekers to helpers in the US, at this time of the COVID-19 pandemic crisis. On this site help-seekers will be able to post their requests and helpers will be able to see the requests and take them up to help.

Here is a brief overview: https://www.youtube.com/watch?v=XEBn-5BUyTE

CovidHelpForFamilies.jpeg

List of Initiatives

1. Webinar conducted on Sunday, the 12th April​

ಆತ್ಮೀಯ ನೃಪತುಂಗ ಸದಸ್ಯರೇ,

ನೀವು,ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವೇ ನೃಪತುಂಗ  ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಗರಿಷ್ಠ ಆದ್ಯತೆ. COVID-19ಗೆ  ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು 

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಬಹುದೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

For Nrupathunga Kannada Koota, the health and well-being of you, you family and our community is of top priority. We understand you have concerns and questions surrounding the COVID-19 and we are committed to staying in touch with you all and helping each other as a community.
 

 
Panel of Doctors in Webinar:
 
Dr. Subrahmanya Bhat


Pulmonary and Internal Medicine doctor, board certified in Multiple medical specialties with over 30 yrs of experience, voted as Top Pulmonary Physician for many years, serves as a Board member at Clayton State University, Hindu temple and Good Shepherd clinic.
 
Dr. Subra is Interested in community service and Philanthropy, an active Rotarian and the President elect of AKMG Medical association, North America.
 
Dr Lokesh


Dr Lokesh is a part time practicing psychiatrist working in Community mental health center at Cumming Ga.He has been practicing psychiatry for last 31 years .He has worked 21 years in veterans hospital, 1 year in Georgia  correction system and presently working in Cumming, GA for the 4 years. He has experience in treating combat veterans from Vietnam war and Gulf wars. He has specialized in treating various mental health disorders including stress- trauma related disorders including PTSD. He graduated from JJM medical college Davangere in 1978 and immigrated to US in 1983.
  
Dr Lokesh ‘s experience may help us to understand the current CORONA virus crisis and its effect on public at large with a special reference to our Kannadiga and their families in India going through a similar dilemma.
 
Dr Chandana Prabhudev


 JJMMC grad, MD biochemistry  BMC, MS human nutrition University of Missouri, Columbia. Peds residency University of South Alabama. A Practicing Pediatrician since 1998 and also the President elect of GAPI Medical Association, GA.
Dr Chandana is from Bengaluru, Jayanagar area and a proud alumni National college, Basavanagudi.

Our most sincere thanks to the esteemed panel and to Dr. Anu Bhat (Rheumatology) who will moderated the webinar. Dr. Anu is also a member of the NKK board. 


If you have any specific questions to be answered by our panelists, please write to us at secretary@atlantakannada.org

COVID - 19 Pandemic Psychiatric Aspects PDF Download

If you have any specific questions to be answered by our panelists, please write to us at secretary@atlantakannada.org

Webinar Audio Recording

***Download Audio***

2. Sewa International

Sewa International, a Hindu faith-based organization, believes in सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । (May all be happy, may all be free from illness). Our values teach us to “work for the wellness of all.” These are times when we need to practice it, not just in close social circles, but also in our larger community.

During these uncertain times, our community members face various challenges – physical and emotional health afflictions, family medical emergencies, financial difficulties, children’s education, etc. Our communities need support in many ways, and we need to reach out to them.

Sewa International is reaching out to all Dharma & Sewa community organizations in the US to collectivize our efforts and build confidence in our communities. 

For more information Please visit https://sewausa.org/

bottom of page